Statens Kunstfond

1:1 - arkitektur

1:1 inviterer til eksperimenter i fuld skala, der kan inspirere til nye løsninger i brugen af byer og landskaber. Det er væsentligt at eksperimenterne bygges og de skal forholde sig til de konkrete omgivelser.

Frister

Hvem kan søge?

Arkitekter, tegnestuer og aktører med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge kan søge.

Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Det Kgl. Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitet landskabsarkitektuddannelsen, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge. Der ydes desuden ikke støtte til uddannelsesformål.

Hvis du arbejder inden for - eller på tværs af - flere kunstarter, læs mere her.  Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Legat- og Projektstøtte udvalget for Arkitektur under Statens Kunstfond ønsker gennem en række afprøvninger i fuld skala at sætte fokus på aktuelle bevægelser og forandringer i vores bydannelser.

Baggrund

Vi ser i disse år tydelige opbrud og forandringer i måden vi bosætter os på. Der er en klar tendens til at vi ønsker at bo i større bysamfund. Denne bevægelse fra landet og de små bysamfund til de større byer, kan tydeligt mærkes og ses overalt. Vore byer vokser, og de mindre byer tømmes langsomt for deres oprindelige indhold. Vi bevæger os mere, rejser længere, både når vi arbejder og når vi handler.

I de store byer bygges der nyt, på flere forskellige måder, højt og lavt, tæt og spredt, gamle bygningsmasser udnyttes til nye formål. Der tænkes nyt som med fabrikker, kirker og markante byomdannelser. I de små byer står huse tomme, boliger og butikker har vanskelige kår. Nogle steder rives husene ned for at undgå unødigt forfald og for at undgå en acceleration i bortflytningen. Samtidig står byerne overfor nye tekniske udfordringer omkring vandsikringer, ressourcer, energi og mobilitet.
Alle steder, både i de store byer og i de mindre bysamfund, kalder på planlægning, og alle steder kalder på konkrete løsninger.

1:1 er et af Statens Kunstfonds Legat – og Projektstøtteudvalg for Arkitekturs nye tiltag, der ønsker at fremme nærværet og engagementet i vore byer og landskab. Ved at eksperimentere i fuld skala kan man afprøve arkitektoniske greb, der kan danne grundlag for videreudvikling.
1:1 repræsenterer en tilstedeværelse af rumlige-, skalamæssige- og funktionelle kvaliteter i byerne og landskabet i Danmark. Målet med dette tiltag er at diskutere dansk arkitektur, for at fremme udviklingen af ny kvalitet når byerne vokser og tætheden spidser til – eller måske endda når landskabet affolkes og åbnes op.

Kan man skabe en tæt grøn by? Hvordan skal byen bebos? Hvilke fællesskaber skal de kunne rumme?
Kan vi skabe overskuelige og forståelige rum i den tætte by? Kan vi udvikle nye initiativer, der sætter byernes nye tekniske udfordringer i spil? Disse er nogle af de udfordringer dette initiativ vil debattere og sætte dagsordenen med.

1:1 sætter lighedstegn mellem udfordringer og potentialer – de nye tætheder og følgende affolkninger, de nye tekniske udfordringer – må sammen være nye stærke ressourcer, der kan skabe nye muligheder for vor fremtidige arkitektur.

Udvalget ønsker, gennem eksempler i 1:1 at påvirke denne udvikling. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Ved vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på ansøgninger, der understøtter og udfordrer arkitekturens og landskabsarkitekturens evne til at agere og påvirke menneskers adfærd med fokus på både årsag og virkning. Udvalget prioriterer i særlig grad ansøgninger, der diskuterer grænseflader i forbindelse med faglige dilemmaer, tværfaglighed og/eller skalaspring.

Udvalget påskønner skarpe, enkle ansøgninger, der angriber en aktuel eller dagsordensættende problemstilling og ansøgninger, der er både nysgerrige, visionære og udviklende på fagets vegne. Høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet anses som et grundlag for at opnå støtte.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget ansøgeren i øvrigt modtager eller har modtaget i støtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Udvalget prioriterer desuden ansøgninger, der tydeligt illustrerer fuld skala forslag. Se under formål med puljen.

Forslag skal realiseres i fuld 1:1 skala. I modsat fald kan støtten kræves tilbagebetalt. Udvalget ser gerne ansøgninger, hvor partnerskaber er indtænkt. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 15. min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd. Fx skal bankoplysninger indtastes i skemaet. Det er desuden en god idé at have følgende bilag klar til vedhæftning:

 • Projektbeskrivelse indeholdende formål, tidsplan, projektdeltagere, kontaktperson, formidlingsplan, ansøgt beløb, budget og finansieringsplan - maks. 5 A4 sider
 • CV på projektets kontaktperson - maks. 2 A4 sider
 • Dokumentation af kunstnerisk virke - maks. 5 A4 sider (fx billedfiler, fil format jpg eller pdf)

Vedhæftede bilag må maks. fylde 15 MB i alt. Materiale, der overskrider de nævnte grænser, vil ikke indgå i bedømmelsen af ansøgningen.

CPR- eller CVR-nummer

Du kan søge på enten CPR- eller CVR-nummer, hvis du har en tegnestue. Bemærk, at de angivne oplysninger om CPR-/CVR-nummer, du indtaster i ansøgningsskemaet, bliver brugt ved udbetalingen af støtten og indberetning til SKAT. Dette er ikke muligt at ændre efterfølgende, så beslut dig for om du ønsker støtten udbetalt til dit CPR- eller CVR-nummer inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen fra SKAT her.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningsfristen er kl. 23.59
 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB)
 • Undgå "Pages" og "Zip" filer
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb
 • Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb

Økonomi

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten kommer flest muligt til gode. 

Hvornår får du svar?

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.
Du får besked om udvalgets afgørelse indenfor tre måneder. Efter ansøgningsfristen bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det. Svar på ansøgningen bliver udmeldt pr. mail og tilskud offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2014-2017 følgende sammensætning:

Arkitekt Kim Herforth Nielsen (formand)
Arkitekt Mette Ramsgaard Thomsen
Arkitekt Signe Kongebro
Arkitekt Søren Leth
Landkabsarkitekt Torben Schønherr

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)