Statens Kunstfond

Share Your Practice - arkitektur

Formålet med puljen er at styrke mulighederne for videndeling inden for arkitektfaget med eksterne parter i tværfaglige processer og fysiske installationer; fx workshops, masterclasses, forelæsninger, prototyper, modeller mm

Frister

Hvem kan søge?

Puljen er målrettet arkitekter, tegnestuer og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at få praktiserende arkitekter til at dele deres erfaringer.

Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Det Kgl. Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitet landskabsarkitektuddannelsen, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, læs mere her. Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Arkitektfaget er kendetegnet ved at der er mange forskellige former for praksis i faget. Tegnestuer og praktiserende arkitekter definerer sig selv ved deres særskilte metoder; de særlige redskaber de bruger og måden, de bruger dem på. Fra tegning til model – fysisk og digitalt – til simulering, prototype og fuld skala eksperiment er arkitekturens metoder mangfoldige og flersidede. 

Praksis forbinder det at gøre, med det at tænke. Til forskel fra andre fag er arkitektoniske metoder ikke generelle eller neutrale, men derimod centrale i at udvikle og kritisk anskue en bestemt arkitekturforståelse. I arkitekturen former den enkelte tegnestues eller praktiserende arkitekts metoder dets rumlige ambition, dets tektoniske logik, dets kulturelle standpunkt og dets sociale medmenneskelighed.

Derfor er praksis et centralt aktiv i arkitekturens selvforståelse og værdiskabelse. Arkitekturen producerer ikke kun bygninger, men også reflektionsformer. Det særlige ved arkitekturen er at disse reflektionsformer er forbundet med redskab og teknik, en producerende arbejdsform. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Ved vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på ansøgninger, der understøtter og udfordrer arkitekturens og landskabsarkitekturens evne til at agere og påvirke menneskers adfærd med fokus på både årsag og virkning. Udvalget prioriterer i særlig grad ansøgninger, der diskuterer grænseflader i forbindelse med faglige dilemmaer, tværfaglighed og/eller skalaspring.

Udvalget påskønner skarpe, enkle ansøgninger, der angriber en aktuel eller dagsordensættende problemstilling og ansøgninger, der er både nysgerrige, visionære og udviklende på fagets vegne. Høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet anses som et grundlag for at opnå støtte.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget ansøgeren i øvrigt modtager eller har modtaget i støtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Udvalget lægger desuden særlig vægt på:

 • at formidlingsforløbene retter sig mod en defineret målgruppe og sker gennem vidensmiljøer som fx arkitektskolerne, faglige foreninger og organisationer eller andre modtagergrupper.
 • forløbet skal være ambitiøst, undersøgende og kommunikerende af særlige problemstillinger som kendes fra praksis.
 • formidlingsforløbet kan være internationalt, dvs. at det kan være en national tegnestue eller praktiserende arkitekt, der laver et forløb i internationalt regi eller en international tegnestue eller praktiserende arkitekt, der laver et forløb i nationalt regi. Ved internationale forløb skal ansøgningen komme fra den danske part.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 15. min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd. Fx skal bankoplysninger indtastes i skemaet. Du skal have følgende bilag klar til vedhæftning:

 • Projektbeskrivelse indeholdende formål, tidsplan, projektdeltagere, kontaktperson, formidlingsplan, ansøgt beløb, budget og finansieringsplan - maks. 5 A4 sider
 • CV på projektets kontaktperson - maks. 2 A4 sider
 • Dokumentation af kunstnerisk virke - maks. 5 A4 sider (fx billedfiler, fil format jpg eller pdf)
 • Kopi af aftale med samarbejdspartner

Vedhæftede bilag må maks. fylde 15 MB i alt. Materiale, der overskrider de nævnte grænser, vil ikke indgå i bedømmelsen af ansøgningen.


CPR- eller CVR-nummer

Du kan søge på enten CPR- eller CVR-nummer, hvis du har en tegnestue. Bemærk, at de angivne oplysninger om CPR-/CVR-nummer, du indtaster i ansøgningsskemaet, bliver brugt ved udbetalingen af støtten og indberetning til SKAT. Dette er ikke muligt at ændre efterfølgende, så beslut dig for om du ønsker støtten udbetalt til dit CPR- eller CVR-nummer inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen fra SKAT her.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningsfristen er kl. 23.59.
 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB).
 • Undgå "Pages" og "Zip" filer.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb
 • Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.

Økonomi

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. 
Du får besked om udvalgets afgørelse indenfor tre måneder. Efter ansøgningsfristen bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det. Svar på ansøgningen bliver udmeldt pr. mail og tilskud offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2014-2017 følgende sammensætning:


Arkitekt Kim Herforth Nielsen (formand)
Arkitekt Mette Ramsgaard Thomsen
Arkitekt Signe Kongebro
Arkitekt Søren Leth
Landkabsarkitekt Torben Schønherr

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)